Sổ - Tập

Biên nhận 1 liên trắng

2.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Hóa đơn 1 liên 13x19cm (100 tờ)

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Hóa đơn 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ)

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hóa đơn 3 liên 13x19cm (50 bộ=150 tờ)

20.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu chi 1 liên 13x19cm (100 tờ)

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu chi 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ)

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu chi 3 liên 13x19cm (50 bộ=150 tờ)

20.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 1 liên

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 2 liên 16x20 (A5)

17.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 3 liên 16x20 (A5)

22.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu thu 1 liên 13x19cm (100 tờ)

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng